1. IDENTIFICACIÓ DEL PRESTADOR:

• Titular: Nugafruits Serveis de Distribució, S.A.
• Domicili social: c/ Longitudinal 9, número 57, Mercabarna – 08040 – Barcelona.
• CIF/NIF: A58328030
• Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom: 8456, Foli:18, Full: 98522.
• Telèfon: 935561100
• E-mail:info@superverd.es


https://www.botiga.superverd.es, (d'ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de Nugafruits Serveis de Distribució, S.A., d'ara endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF número A58328030 i amb domicili social al c/ Longitudinal 9, número 57, Mercabarna, C.P. 08040 – Barcelona.
L'accés, la reproducció i l'ús dels serveis de la Web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text a la Web. És responsabilitat de l'usuari conèixer les Condicions d'Ús abans d'accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, us preguem, s'abstingui d'utilitzar-la.

2. PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d'ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon al PROPIETARI, excepte pel que fa als materials obtinguts sota llicència de tercers.
EL PROPIETARI i els seus llicenciats retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es facin (qualsevol que sigui el suport al qual s'incorporin), concedint-los sobre aquests únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui cedit expressament s'entén reservat.
A més de l'anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, el disseny de l'estructura i la disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d'efectuar les inversions substancials orientades a l'obtenció, la digitalització i la presentació d'aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l'article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de propietat intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.
EL PROPIETARI és també l'únic amo del disseny i la imatge gràfica de la Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que en facin imitacions o usos deslleials.

3. CONTINGUTS WEB I DESCARGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

• La navegació per la Web, és a dir, l'accés i la visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el registre previ.
• Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través de la web als seus usuaris, en les condicions que s'assenyalin expressament a les diferents seccions.

Queda terminalment prohibit:

• Qualssevol operació respecte de la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe.
• Qualsevol utilització fora de l'àmbit personal i privat, especialment les que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l'enviament de publicitat o missatges i la recopilació i el tractament de dades de tercers.
• Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S'exceptua aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d'aquesta.
• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d'aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el funcionament normal de la Web, a altres usuaris o qualsevol tercer.

4. LINKS A LA WEB

• Queda autoritzat l'establiment d'enllaços i hipervincles amb la web des d'altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marques del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència. A l'establiment d'enllaços amb la Web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres.
• Queda prohibit l'establiment d'enllaços des de pàgines o llocs web on els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb fins mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI.

En cap cas es podrà entendre que els enllaços a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions DEL PROPIETARI amb els titulars d'aquests, ni implica cap suport, patrocini o recomanació DEL PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

5. CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la Web, vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través d'aquesta i a no emprar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Difondre continguts que atempten contra la imatge i la reputació DEL PROPIETARI o de tercers.
  5. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d'imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la Web o no, quedant facultada per retirar-los quan sigui oportú.
La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d'ús i molt especialment, del que preveu aquesta clàusula, facultaran EL PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor del Web.

PRODUCTES I PREUS

Les fotografies que acompanyen els productes, igual que les seves descripcions, poden no correspondre exactament a les propietats del producte.
Els preus al lloc web s'indiquen en euros i IVA inclòs. Aquests poden referir-se a euros per unitat o a euros per unitat de pes.
Els productes s’ofereixen a la web per unitat de pes, per unitat física o bé per ambdues magnituds, en funció de la referència. Per facilitar el procés de compra per part del client, en aquells productes que es poden comprar per unitats físiques, s'indica com a informatiu pes aproximat de cada unitat de producte.
L'import de la comanda realitzada per part del client és provisional al moment de finalització del procés de compra. Serà en el moment que el nostre personal de preparació de comandes acabi de confeccionar la seva comanda quan coneixerà el pes exacte dels productes que el client ha adquirit. Un cop es finalitzi la preparació de la seva comanda, es procedirà a fer un abonament o un càrrec addicional corresponent a les petites diferències que es puguin ocasionar. D'aquesta manera, el Client sempre pagarà exactament el preu dels productes que rep.
El preu de l'enviament de la comanda és a 6,66 euros (IVA exclòs).


Disponibilitat dels productes i política de substitució.


EL PROPIETARI procurarà mantenir les referències de productes correctament actualitzades a la web, de manera que el client únicament pugui incloure a la seva comanda aquells productes disponibles. Tot i així, de manera excepcional, pot ser que el client hagi sol·licitat un producte que s'hagi esgotat en el moment en què el personal de preparació de comandes procedeixi a la preparació de la comanda del client. Per solucionar aquesta eventualitat, el personal de preparació de la comanda intentarà posar-se en contacte amb el client per oferir-li algun producte com a alternativa al producte inicialment demanat i esgotat. Si el personal de preparació de comanda no pogués contactar amb client per oferir-li producte alternatiu a l'inicialment demanat, no s'inclourà a la comanda cap producte alternatiu.
L'import que haurà d'abonar el client serà el corresponent al dels productes inclosos a la comanda i efectivament servits. En base a això, l'import que haurà d'abonar el client per la seva comanda serà el que correspongui als productes inclosos a la comanda inicialment realitzats, menys els productes eliminats per manca d'existència més els productes elegits pel client en substitució als productes eliminats de la comanda, si s’escau.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament admeses a la botiga on-line són:

• Targeta de crèdit
• Targeta de dèbit

A través del mètode de pagament seleccionat, el client haurà de facilitar el número de targeta, la data de caducitat i el número CVV. Per garantir-ne la confidencialitat, les dades seran xifrades i transferides utilitzant un protocol de seguretat, SSL (Secure Sockets Layer) sota servidor segur al TPV virtual del banc. En cap cas no es facilitarà el número de targeta AL PROPIETARI. EL PROPIETARI no es fa responsable dels sistemes de pagament de tercers, per la qual cosa es recomana al Client la lectura detinguda dels avisos legals, les condicions d'ús i la política de privadesa d'aquest lloc.

MÈTODES D'ENVIAMENT

L'enviament de les comandes es realitzarà a través de la següent empresa: E-TRANSPORT (ÚLTIMA MILLA TRANSPORTES I LOGÍSTICA, SL).

TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini de lliurament pels enviaments realitzats serà a l'elecció del client. El client podrà triar termini de lliurament entre l'endemà de la realització de la comanda o dos dies després de la realització de la comanda.

DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, juntament amb l'article 45 de la Llei 7/1996, del comerç detallista, l'usuari té dret a desistir del contracte durant el termini de 14 dies des del moment en què s'ha contractat el servei.
Per exercir el dret al desistiment, l'usuari simplement ho haurà de sol·licitar per escrit a qualsevol de les adreces esmentades a continuació, indicant expressament la seva sol·licitud d'exercici del dret de desistiment:

• Adreça Postal: C/ Longuitudinal 9, 57, Mercabarna. - 08040 - Barcelona (Barcelona)
• Correu electrònic: botiga.superverd@superverd.es

En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte o contractació del servei, podrà utilitzar el formulari de desistiment (aquest formulari el podrà trobar a la pàgina següent) per comunicar la decisió al venedor o prestador del servei.
Caldrà tornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d'higiene els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar-los, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els accessoris.
El client haurà d'assumir els costos de l’enviament per devolució. No s'acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.
El client serà responsable de que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, i caldrà empaquetar els articles de forma adequada, a fi d'evitar un possible deteriorament durant el transport.

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

En base al que disposa l'art. 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, s'exclou el dret de desistiment a causa del motiu següent:

• Productes que poden caducar amb rapidesa.
• Productes precintats i no aptes per ser tornats per raons d'higiene, que es poden des precintar després del lliurament.
• Productes que són begudes alcohòliques amb preu acordat a l'hora de celebrar la venda.

En vendre productes comestibles, d'alimentació, o begudes alcohòliques com és el vi, la web s'acull a les excepcions previstes a l'esmentat article per excloure el dret de desistiment dels productes oferts i venuts a la nostra WEB.

GARANTIA LEGAL

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l'empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i/o reposició, de manera immediata a la recepció del comanda. En aquest cas, ens comprometem a assumir els costos d'enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i/o restituir el producte que falta per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client.
Es podrà demanar proves dels danys, com ara fotografies del moment de la recepció de la comanda.
Amb caràcter general, la garantia legal dels productes és de dos anys des del lliurament dels mateixos.
L'usuari o client disposa de dos mesos per comunicar les faltes de conformitat que es poguessin apreciar al producte. En qualsevol cas, aquelles manifestades un cop passats els sis primers mesos, no es presumiran com a defectes de fàbrica.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només haurà d'emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte o servei contractat).

• A l'atenció de (aquí haureu d'inserir el nom de l'empresa, l'adreça completa i, si en disposeu, el número de telèfon, fax i correu electrònic):
• Per la present us comunico/comuniquem(*) que desisteixo del meu/desistim del nostre(*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei(*).
• Comanda el/sol·licitat el dia(*).
• Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
• Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS


Per sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció al client dins de les 24 hores posteriors a la recepció de la comanda.
No s'acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.
En cas que el producte a canviar tingui un preu superior al comprat anteriorment, el client haurà d'abonar la diferència del valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l'anteriorment comprat, no es tornarà la diferència de l'import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per utilitzar a la propera compra.
Per gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats a https://www.superverd.es, el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d'Atenció al Client.
El client ens haurà d'indicar el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir. Us informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

CANCEL·LACIONS

El client o usuari podrà cancel·lar la seva comanda, sempre que aquesta no hagi sortit del nostres magatzems. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb el PROPIETARI a través del correu electrònic botiga.superverd@superverd.es o dels canals d'Atenció al Client, comunicant les vostres dades identificatives i número de referència de la comanda.
En cas de cancel·lacions es procedirà a la devolució dels imports abonats prèviament per l'usuari o el client, a través del mateix mitjà emprat per a la transacció inicial.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

• El telèfon: 625904666
• Adreça de correu electrònic: botiga.superverd@superverd.es
• Horari d'atenció al públic és de 9 hores a 17 hores de dilluns a divendres (excepte festius locals de Barcelona, autonòmics i nacionals).

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa. En fer ús d'aquesta pàgina web es consent el tractament de la informació i dades esmentades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes a la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.
Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte a la seva exactitud i posada al dia. Tampoc no està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, per la qual cosa l'accés i la utilització de la Web és d'exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin o les seves llicencies, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Així mateix, en els termes que recull l'article 14 del Reglament UE 524/2013, sobre resolució de litigis en matèria de consum, es proporciona un enllaç directe a la plataforma de resolució de litigis en línia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir, derivat d'aquests termes o condicions, és aplicable la Llei Espanyola. La resolució dels conflictes judicials se sotmetrà a la competència dels jutjats i tribunals del domicili DEL PROPIETARI.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password